SERWIS I MONTAŻ

Zapewniamy opcjonalnie montaż naszych produktów oraz serwis pogwarancyjny

 • &DOSTAWA:

ODBIÓR OSOBISTY

Bezpłatnie odbierzesz w naszym punkcie w Białymstoku

Własny transport

Jeśli Usługa zawiera montaż dojedziemy do Ciebie.

Wysyłka kurierem

Przesyłka nieprzekraczająca 30 kg wysyłamy Firmami kurierskimi DPD, DHL, UPS.

Wysyłka spedycją

Twoje zamówienie jest większe? Wyślemy je dedykowaną spedycją


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI FIRMY ALUTECH KRZYSZTOF BERNACKI

§ 1. Zakres stosowania
Ogólne Warunki Sprzedaży firmy Alutech Krzysztof Bernacki mają zastosowanie przy wszystkich umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych przez Alutech Krzysztof Bernacki z Kupującym.

§ 2. Zamówienia
1. Zamówienia na towary lub usługi należy składać pocztą elektroniczną na adres: systemy.alu@poczta.fm, telefonicznie lub listownie.
2. Zamówienie musi określać rodzaj towaru/usługi, ilość i kolorystykę towaru oraz wszelkie inne wymagania Kupującego oraz miejsce dostawy wraz z numerem kontaktowym.
3. Alutech Krzysztof Bernacki może do czasu wysłania potwierdzenia zamówienia, anulować zamówienie Kupującego bez podania przyczyny.
4. Alutech Krzysztof Bernacki określa w potwierdzeniu zamówienia przesyłanym do Kupującego: cenę towaru/usługi, przybliżony planowany termin realizacji zamówienia, warunki płatności oraz ewentualnie dodatkowe warunki i koszty, wynikające z aktualnie obowiązującego cennika.
5. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli Kupujący nie dokona zmiany zamówienia lub jego anulowania pocztą elektroniczną na adres: systemy.alu@poczta.fm do godziny 09.00 następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia. Brak zmiany lub anulowania zamówienia w ww. terminie oznacza zawarcie umowy między Alutech Krzysztof Bernacki oraz Kupującym.
6. Przed wysyłką zamówienia Kupujący może zostać poinformowany o konieczności poniesienia dodatkowego kosztu usługi transportowej wynikającego z aktualnie obowiązującego cennika.
7. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą należności, Alutech Krzysztof Bernacki ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zamówień (w tym z wydaniem wykonanego zamówienia) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Alutech Krzysztof Bernacki przekroczy 14 dni Alutech Krzysztof Bernacki może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego.
8. Zmiana lub rezygnacja ze złożonego zamówienia może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Alutech Krzysztof Bernacki. W takim przypadku, Alutech Krzysztof Berncki i Kupujący ustalą ewentualną odpłatność za przyjęte do realizacji zamówienie.

§ 3. Cena i warunki płatności
1. Ceny wskazane w wycenach oraz zamówieniach są cenami netto – bez podatku VAT. Do ustalonych cen netto doliczany jest podatek VAT wyliczony według aktualnie obowiązującej stawki VAT dla kupowanych towarów lub usług w dniu wystawienia faktury.
2. Warunki płatności, w tym ewentualny odroczony termin płatności ustalane są indywidualnie dla każdego Kupującego. Alutech Krzysztof Bernacki nie ma obowiązku wyrażenia zgody na odroczony termin płatności.
3. Dla zamówień na usługi ceny nie zawierają kosztu transportu. Koszty transportu ustalane sa indywidualnie dla każdego zamówienia.
4. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania zapłaty za towar i/lub usługę z powodu zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń związanych z wykonaniem umowy.
5. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Kupującego obowiązuje pełna przedpłata przed dostawą/odbiorem towaru.
6. Do czasu uiszczenia przez Kupującego całej ceny zakupu wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Alutech Krzysztof Bernacki, towar pozostaje własnością Alutech Krzysztof Bernacki.
7. Za przeterminowaną zapłatę Dostawca będzie naliczał odsetki ustawowe.

§ 4. Dostawa

1. Odbiór zamówienia odbywa się zawsze na podstawie dokumentów transportowych bądź protokołów przekazania towaru.

2. Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany zbadać towar w celu ustalenia braków ilościowych lub niekompletności oraz czy towar nie został uszkodzony w sposób widoczny w transporcie. W przypadku stwierdzenia takich braków, niekompletności lub uszkodzeń, należy zgłosić od razu dla Alutech Krzysztof Bernacki oraz sporządzić protokół z udziałem przewoźnika i złożyć go wraz z pismem reklamacyjnym na skrzynke mailową systemy.alu@poczta.fm. Po upływie 24 godzin, uważa się, że towar lub jego uzgodniona partia był kompletny, w ilości ujętej w dokumencie dostawy i nie posiada wad jawnych.

3. Przyjmuje się, że osobą umocowaną przez Kupującego do odbioru towaru jest osoba dokonująca odbioru towaru w siedzibie Kupującego lub w innym uzgodnionym miejscu odbioru, albo też osoba, która w imieniu Kupującego odbiera materiał z magazynu Alutech.

4. Podpisanie dokumentu dostawy przez przedstawiciela Kupującego oznacza, że towar lub jego uzgodniona partia, został przekazany w ilości ujętej w dokumencie i nie posiada wad jawnych.

5. Z chwilą odebrania towaru na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

6. W przypadku odbioru własnego z siedziby firmy Alutech Krzysztof Bernacki – Kupujacy ma obowiązek sprawdzić towar. Po odebraniu towaru ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty przechodzi na kupującego.

7. Alutech Krzysztof Bernacki zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy zamówionego towaru jeśli opóźnienia wynikają z opóźnienia dostaw systemodawcy, lakierni, firm transportowych oraz opóźnień niezależnych od Alutech Krzysztof Bernacki.

8. Dostawa jest zakończona w dniu, gdy wyrób jest wysłany lub zakwalifikowany do wysyłki.

9. Za uszkodzenia towaru i opóźnienia powstałe w transporcie towaru Alutech Krzysztof Bernacki nie ponosi odpowiedzialności, ponosi je przewoźnik. Stroną, w postępowaniu reklamacyjnym u przewoźnika jest zamawiający usługę.

10. Jeżeli dostawa jest realizowana przez kuriera zamówionego przez kupujacego, kupujacy zobowiązany jest do wstępnego odbioru ilościowego i jakościowego przy przewoźniku, a w przypadku stwierdzenia braków lub widocznych uszkodzeń (opakowania) spisać przy przewoźniku protokół reklamacyjny. Za uszkodzenie towaru w transporcie Alutech Krzysztof Bernacki nie odpowiada.

11. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, jeśli nie zawiadomi Alutech Krzysztof Bernacki o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dostawy i przed jakimkolwiek działaniem nad wyrobem. W przypadku uznania reklamacji Alutech Krzysztof Bernacki zobowiązuje się do naprawy wady, dostarczenia towaru wolnego od wad o wartości nie przekraczającej wartości reklamowanego towaru.

12. Kupujący odpowiada prawnie i materialnie za umyślne naruszenie konstrukcji, praw autorskich (praw projektanta) lub jakichkolwiek praw Alutech Krzysztof Bernacki. W przypadku naruszenia w/w praw Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat powstałych z tego tytułu.

13. Jeżeli poza kontrolą Alutech Krzysztof Bernacki powstaną trudności powodujące podrożenie, opóźnienie lub uniemożliwienie sfinansowania dostawy towaru, może on poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałych trudnościach bez konieczności odszkodowania:
a) nie dokonać dostawy całkowicie lub częściowo,
b) dokonać dostawy na zmienionych warunkach za obopólną zgodą

§ 5. Gwarancja

1. Alutech Krzysztof Bernacki gwarantuje , ze wyroby przez niego sprzedawane są dobrej jakości oraz wolne od wad produkcyjnych. Gwarancją objęte są wady produktu wynikające z wadliwego jego wykonania lub wad materiału.

2. Alutech Krzysztof Bernacki udziela gwarancji począwszy od daty sprzedaży:
a) na profile anodowane i lakierowane metodą proszkową oraz uszczelki na okres 24 miesiecy
b) wypełnienia takie jak szyby, panele oraz inne wypełnienia na okres 12 miesiecy
b) na pochwyty, klamki drzwiowe i okienne na okres 12 miesiecy,
c) na okucia do automatycznego otwierania/zamykania drzwi i okien na okres i w zakresie wynikającym z gwarancji udzielonej przez producenta okucia,
d) na pozostałe okucia na okres 24 miesięcy chyba, że producent okucia przewiduje inny okres.
3. Odpowiedzialność Alutech Krzysztof Bernacki z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Alutech Krzysztof Bernacki . Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.

4. Warunkiem uznania gwarancji jest:
a) używanie wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem, w kompletnych zestawach, dostarczonych przez Alutech Krzysztof Bernacki
b) montaż wyrobów oraz ich komponentów w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i Aprobatami Technicznymi.
5. Gwarancja obejmuje:
a) Profile: gładkość powierzchni oraz trwałość barwy i wytrzymałość połączeń konstrukcyjnych
b) Akcesoria: trwałość elementów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa

6. Gwarancja nie obejmuje:
a) Wad i uszkodzeń ujawnionych przy odbiorze, co do których Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń firmie Alutech Krzysztof Bernacki w chwili dostawy towaru.
b) Pęknięć, zniekształceń, zarysowań wyrobów i wywołanych nimi wady, powstałych po ich odbiorze.
c) Wad i uszkodzeń związanych z niewłaściwym: transportem, magazynowaniem, obróbką i montażem.
d) Przemarzania, wyroszenia i skutków tych zjawisk związanych z niesprawną wentylacją.
e) Uszkodzeń wywołanych wadliwą konstrukcją budynku i ponadnormatywnymi ruchami budynku.
f) Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi, uzytkowania i konserwacji.
g) Wad, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają wpływu na wartość użytkową wyrobu.
h) użytkowania towarów niezgodnie z zaleceniami Alutech Krzysztof Bernacki
i) naturalnego zużycia towarów wynikającego z ich eksploatacji,
j) różnic w kolorze, porysowań, wgnieceń lub innych uszkodzeń lub wad, które mogły być zauważone i zareklamowane przed montażem.
k) różnic w kolorze lub odcieniu w stosunku do koloru lub odcienia wynikającego z wzornika lub katalogu.

7. Alutech Krzysztof Bernacki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu, wynikłych z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące.

8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w każdym czasie w wypadku sprzecznego ze wskazówkami Alutech Krzysztof Bernacki montażu, użytkowania, konserwacji i magazynowania profili, akcesoriów lub wyrobów gotowych.

9. Alutech Krzysztof Bernacki nie odpowiada za zgodność wyrobów z przepisami prawa lokalnego.

10. Kupujacy ma obowiązek poinformować Alutech Krzysztof Bernacki o montażu w środowiskach szczególnie trudnych chemicznie (w lub w pobliżu ferm hodowlanych, ubojni, rejonów przemysłowych i nadmorskich strefach o wysokiej wilgotności powietrza z zanieczyszczeniami o dużej i bardzo dużej agresywności korozyjności). Alutech Krzysztof Bernacki jest zobowiązany poinformować swojego klienta o tym, że elementy aluminiowe i podzespoły (akcesoria) nie posiadają gwarancji i rękojmi po zamontowaniu w uciążliwych i trudnych warunkach.

11. O ile nie ustalono odrębną umową:
a) wszystkie działania związane z rozpatrywaniem reklamacji i odpowiedzialności Alutech Krzysztof Bernacki z tytułu gwarancji i rękojmi, ograniczają się jedynie do pierwszego Zamawiającego i do terenu Rzeczypospolitej Polskiej,
b) wyłącza się prawo Zamawiającego do przenoszenia praw z tytułu realizacji umowy na osobę trzecią i poza teren Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6. Odpowiedzialność

1. W związku z wykonywaniem umowy Alutech Krzysztof Bernacki odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone Kupującemu umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie nie obejmuje utraconych korzyści. Łączna odpowiedzialność Alutech Krzysztof Bernacki z tytułu szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego, nie wyższej jednak niż wartość netto reklamowanego towaru lub towaru, którego brak dostawy w terminie wynikającym z potwierdzenia zamówienia spowodował poniesienie szkody przez Kupującego z potwierdzenia zamówienia spowodował poniesienie szkody przez Kupującego.

§ 7. Reklamacje

1. Kupujący jest zobowiązany zgłosić wady jakościowe (reklamacja) nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od daty dostawy i przed rozpoczęciem montażu lub jakiejkolwiek obróbki towaru, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji.

2. Reklamacje powłoki lakierniczej oceniane są zgodnie wymaganiami technicznymi znaku jakości Qualicoat.

3. Reklamacje powłoki anodowej oceniane są zgodnie z wymaganiami znaku jakości Qualanod.

4. Wszelkie reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres systemy.alu@poczta.fm

5. Po przyjęciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

6. Kupujący zobowiązany jest umożliwić dla Alutech Krzysztof Bernacki zbadanie towaru, którego dotyczy reklamacja. O ile Alutech Krzysztof Bernacki nie postanowi inaczej, badanie odbywać się będzie w siedzibie Alutech Krzysztof Bernacki, gdzie Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na swój koszt.

7. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni roboczych od daty prawidłowego i kompletnego zgłoszenia oraz dostarczenia towaru, którego dotyczy reklamacja. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

8. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, ekspertyz lub oględzin niezbędnych do ustalenia bezpośredniej przyczyny wystąpienia wady, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania powyższych czynności.

9. W przypadku uznania reklamacji towary wadliwe podlegają naprawie lub wymianie, według uznania Alutech Krzysztof Bernacki, zaś towary niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminach nie krótszych niż 7 dni roboczych od momentu uznania reklamacji, pod warunkiem, że towar ten nie był specjalnie zamówiony i ponowne jego uzyskanie wymaga czasu ustalonego z dostawcą.

10. W przypadku, gdy Alutech Krzysztof Bernacki, uzna reklamację i dostarczy Kupującemu niewadliwy towar, a Kupujący nie zwróci Alutech Krzysztof Bernacki, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia niewadliwego towaru, towaru wadliwego, który podlegał wymianie, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za dostarczony towar niewadliwy, jak za nowe zamówienie. Alutech Krzysztof Bernacki, wystawi na rzecz Kupującego fakturę na dostarczony towar niewadliwy. Alutech Krzysztof Bernacki, nie jest zobowiązany do przyjęcia towaru wadliwego ani zwrotu Kupującemu ceny jego nabycia, jeśli zwrot towaru wadliwego nastąpi po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

11. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, które spowodowały konieczność oględzin towaru poza siedzibą Alutech Krzysztof Bernacki, Kupujący zostanie obciążony kosztami takiej reklamacji w ryczałtowej kwocie 100 (sto) Euro za każdy dzień obecności każdego przedstawiciela Alutech Krzysztof Bernacki na miejscu oględzin oraz kosztami dojazdu przedstawiciela Alutech Krzysztof Bernacki, na miejsce oględzin.

§ 8. Siła wyższa

1. Alutech Krzysztof Bernacki nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest ona następstwem zdarzeń losowych, nadzwyczajnych, będących poza jego kontrolą, a w szczególności aktu prawnego władzy lub siły wyższej.
2. Za siłę wyższą uważa się m.in. następujące zdarzenia: klęskę żywiołową, epidemię, wojnę, niepokoje społeczne, akt terrorystyczny, mobilizację, braki surowców, braki transportowe, strajk, lock-out, awarię energetyczną, zalanie, huragan, tornado, pożar.
3. Alutech Krzysztof Bernacki niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody w wykonaniu dostawy. W takim przypadku Alutech Krzysztof Bernacki będzie upoważniony do odstąpienia od umowy w całości lub części bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec Kupującego.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Do umów zawieranych przez Alutech Krzysztof Bernacki ma zastosowanie prawo polskie.
2. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych zasad zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji sprzedaży będą rozstrzygane przez strony polubownie. Gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy ( Alutech Krzysztof Bernacki – siedziba w Białymstoku).
4. Ogólne warunki sprzedaży i gwarancji firmy Alutech Krzysztof Bernacki obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Ogólne zasady składowania i konserwacji profili i akcesoriów oraz wyrobów gotowych.

1. W trakcie składowania oraz przemieszczania profili oraz konstrukcji aluminiowych , p.poz oraz PCV należy pamiętać o następujących zasadach:
a) z profilami, których powierzchnia nie została w żaden sposób pokryta, należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic, pamiętając o ich niewielkiej odporności na zarysowania,
b) profile, akcesoria oraz konstrukcje należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.
c) powierzchnie profili aluminiowych anodowanych i lakierowanych należy utrzymywać w czystości. W tym celu można używać wody z neutralnym delikatnym detergentem. Nie stosować substancji alkalicznych.

2. Profile, akcesoria oraz wyroby sprefabrykowane, do czasu ich wmontowania należy przewozić i przechowywać w suchym miejscu, w osłonięciu przed warunkami atmosferycznymi i pyłem budowlanym.

Regulamin sklepu

"

dostawa i wysyłka

"
 • Pakowanie i dostawa okien małych do 1m2  (np. 800 x 950, 500 x 500, 600 x 800)
  KURIER DPD 147,60 brutto / cena za 1 szt
 • Dostawa okien do 1,6 m2 (np. 1200 x 1200, 1000 x 1500)
  SPEDYCJA 246,00 zł brutto / cena za 1 szt
 • Dostawa okien powyzej 1,6 m2 (np. 3000 x 1000, 2500 x 1200)
  SPEDYCJA 615 zł brutto / cena za transport do 2 szt.
 • Dostawa drzwi
  SPEDYCJA 615 zł brutto / cena za wysyłkę do 2 szt. drzwi

CENNIK AKTUALIZACJA: 08.2023r.

Systemy Aluminiowe, Okna, Drzwi, Zabudowy Białystok – Alutech. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości rozwiązań aluminiowych i PVC dla okien, drzwi oraz zabudów w Białymstoku. Nasza specjalność to ręcznie wykonane okna, które idealnie odpowiadają Twoim wymaganiom. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla wszystkich Twoich potrzeb architektonicznych, w tym drzwi i okna odporne na ogień, witryny sklepowe oraz zabudowy tarasowe. Nasz dedykowany zespół zapewnia profesjonalną instalację i serwis po gwarancyjny, dbając o trwałość, bezpieczeństwo i integralność projektu. Gwarantujemy szybką i niezawodną wysyłkę, z możliwością odbioru osobistego, naszą usługą transportową lub dostawą kurierską. Wystarczy przesłać nam swoje wymagania dotyczące zamówionych produktów, a nasi eksperci przedstawią Ci szczegółową wycenę i przeniosą Twoją wizję w życie. Odwiedź naszą stronę internetową już dziś, aby zapoznać się z naszym portfolio i dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w jakość, bezpieczeństwo i wzornictwo. Skontaktuj się z nami pod numerem 510 101 472 lub wyślij wiadomość e-mail na adres alutech@poczta.fm lub systemy.alu@poczta.fm. Alutech – Twój zaufany dostawca systemów aluminiowych w Białymstoku. Wysyłka spedycją.

Potrzebny produkt na wymiar ? prześlij nam wytyczne - wycenimy, zrealizujemy

TRWAŁOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

j

DESIGN

x

SZCZELNOŚĆ